Mer om tjenestene vi tilbyr..

Tips: Klikk meny under for å åpne andre tjenester

Landbrukstakst

Alvdal Takst AS har etter hvert opparbeidet en bred erfaring på taksering av landbrukseiendommer, og dette utgjør en stor del av oppdragsmengden vår. Dette er et eget godkjenningsområde hos Nito Takst, og skal benyttes på eiendommer som faller inn under denne gruppen eiendommer. Disse skiller seg i første rekke fra andre eiendommer på grunn av størrelsen på eiendommen, og at de som regel omfatter jord, skog og annen utmark. Om eiendommene drives aktivt, eller om det er dyrehold, betyr ingen ting i denne sammenhengen. Takseringen skal etter bestemte retningslinjer, og er i stor grad politisk bestemt. Blant annet skal jord og skog verdsettes etter prinsippet «avkastningsverdi», hvilket innebærer at det økonomiske utbyttet legges til grunn for å finne verdien.

Verditakst for fast eiendom

Dette er en rapport som baseres på visuell gjennomgang av boligen, og øvrige hus på eiendommen.

Undersøkelsen kan suppleres med enkle målinger eller andre tilleggsundersøkelser dersom det er mistanke om feil, mangler eller skader i deler av boligen. Rapporten benyttes gjerne i forbindelse med overdragelse i familien, eller ved salg av eiendommen. En forutsetning for å kunne tegne eierskifteforsikring når eiendommen skal selges ved bruk av verditakst, er at eier har bodd i boligen selv. I rapporten opplyses arealer for hver etasje, i tillegg til fastsettelse av teknisk verdi og antatt markedspris for eiendommen.

Tilstandsrapport for bolig

Dette er en mer detaljert rapportform som kan kombineres med en del elementer fra «verditakst for fast eiendom» slik som arealmåling, teknisk verdifastsettelse og markedspris.

Rapporten er en videreføring av den gamle boligsalgsrapporten, og baseres på en mer grundig vurdering av hver enkelt bygningsdel, hvor det settes en tilstandsgrad(TG) for hver enkelt del ut fra bygningsdelens alder og slitasje vurdert opp mot forventet levetid. Graderingen går 0-3, der 0 indikerer bygningsdel nyere enn 5 år, som er helt uten feil og slitasje. TG 3 er total funksjonssvikt, defekt eller at bygningsdelen mangler. Rapporten kan også utarbeides som en ren tilstandsrapport med, i de tilfeller eier eller megler ønsker å fastsette prisen selv. Det er også relevant å utarbeide en ren tilstandsrapport for våningshuset i forbindelse med salg av landbrukseiendommer.

Denne rapporten er mest anbefalt i forbindelse med salg i det åpne markedet. Ved tegning av eierskifteforsikring vil det være et absolutt krav til denne rapporten dersom eier vil selge selv, dersom eier ikke har bodd i boligen selv, og ved salg av dødsbo.

Boligsalgsrapport etter NS 3600

Dette er en relativt ny rapport, som er ment i forbindelse med eierskifte av eiendommer.

Rapporten er svært omfattende, og det gjøres en grundig vurdering av alle bygningskomponenter i den grad de er tilgjengelig for inspeksjon. Spesielt blir våtrom, kjøkken og rom i kjellere grundig kontrollert. Ved undersøkelse av rom under terrenget, er det vanlig å kombinere disse med hulltaking av utlektede veggkonstruksjoner. Dette for å kunne avdekke fuktproblemer eller tilsvarende. Hullet tas med 73 mm hullsag, og blendes etterpå med veggboks og blindlokk. Fordelen med disse er at de gir tilgang til senere kontroller, uten at det må gjøres destruktive inngrep.

Næringstakst

Alvdal Takst AS kan tilby taksering av næringseiendommer, og har godkjenning også for «store næringseiendommer» som også er et eget fagområde. Takstene benyttes både i forbindelse med salg, til belåning og i forbindelse med fastsettelse av eiendommenes ligningsverdi. Taksering av næringseiendommer skiller seg på lik linje med landbrukseiendommer, vekk fra taksering av boliger og fritidshus ved at det i større grad er den økonomiske avkastningen som legges til grunn for verdien.

Verdivurdering

Verdivurdering benyttes i all hovedsak i forbindelse når eiendom skal benyttes til pantesikkerhet ved opptak av lån, og benyttes til bruk i banker og andre låneinstitusjoner. Dette er den enkleste rapportformen, uten noen form for tekniske beskrivelser, og som konkluderer med en markedspris for eiendommen.

Skade- og reklamasjonstakst

Alvdal Takst AS har lang erfaring på taksering av skader for forsikringsbransjen. Dette skjer ved vannskader, brannskader og ved andre uforutsette hendelser på eiendom. Vi driver også med naturskadetaksering i forbindelse med større hendelser som flom, storm o.l. Reklamasjonstakst er aktuelt i forbindelse med tvister som oppstår i forbindelse med kjøp av eiendom, eller i forbindelse med reklamasjon på håndverkstjenester.

Skjønn

Alvdal Takst AS tilbyr skjønn for kunder og forsikringsselskaper i de tilfeller det er aktuelt. Skjønn benyttes vanligvis i forbindelse med totalskader ved brann, og andre større skader. Dette foregår ved at forsikringsselskap og kunde finner hver sin skjønnsmann, og som hver for seg beregner kostnadene knyttet til reparasjon av skaden. De møtes for å enes om et beløp som kunden får til disposisjon for reparasjon av det skadde objektet. Skjønn kan imidlertid kreves ved alle typer forsikringsskader, og det er ikke noe krav til størrelsen.

Uavhengig kontroll

Alvdal Takst AS utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 på nye prosjekter. Dette er et obligatorisk krav som myndighetene innførte 01.01.2013. Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger, og med lufttetthet i nye boliger. Kontrollen utføres på hensiktsmessig tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved sluttkontroll skal det leveres en kontrollerklæring. Dersom det avdekkes avvik ved prosjektet, skal de som har ansvaret for prosjektering eller utførelse varsles om dette.

Avvik skal lukkes innen gitte frister, og dersom fristene ikke overholdes sendes en avviksmelding til kommunen.